תקנון תחרות דיגיטל – מומנטום ומלון WOM

 

*התקנון מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים

1 .הגדרות

1.1" .עורכת התחרות" או "החברה" – עמותת מומנטום למשתחררים
2.1" .עמוד הפייסבוק" – עמוד הפייסבוק של מומנטום למשתחררים, בכתובת: https://www.facebook.com/momentum4u.org/
3.1" .עמוד האינסטגרם" – עמוד האינסטגרם של מומנטום למשתחררים, בכתובת: https://www.instagram.com/mnt.il/

2 .הוראות כלליות

2.1 .התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך, כמשתתף בתחרות, ובין עורכת התחרות או מי מטעמה , והשתתפותך בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. בהשתתפותך בתחרות
אתה מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה, כי אתה מסכים לכל האמור בו וכי אתה מוותר על כל טענה ודרישה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר עם השתתפותך בתחרות.
2.2 .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בקשר לתחרות, בכת ב או בעל פה, מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר ייקבעו.
2.3 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו בעמוד הפייסבוק והאיסטגרם.

3 .התחרות

1.3 .החברה תעלה לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם פוסט )"הפוסט"( המזמין את גולשי הפייסבוק והאינסטגרם )בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים סעיף 4 ,להלן – "המשתתפים"( לתייג חבר/ה מהצבא אותם ירצו לקחת לסופ"ש במלון wom במתנה ולספר על חוויה משותפת
3.2 .החוויה המוצלחת ביותר בעיניי עורכי התחרות, כפי שייקבע על ידי שופטי התחרות, תזכה את
המשתתף בפרס, בהתאם לאמור בסעיף 6 לתקנון זה.
3.3 .ההשתתפות בתחרות כפופה לתקנון זה, ואינה מותנית בתשלום כלשהו.

4 .זכאים להשתתף בתחרות

אדם שהסכים לתנאי תקנון זה, העומד בתנאים המפורטים בסעיפים 1.4-4.4 ,להלן:
1.4 .חיילים/ות משוחררים/ות מצה"ל. עד 5 שנים מיום השחרור
2.4 .משתמש פעיל ברשת החברתית "פייסבוק" או "אינסטגרם" ;
3.4 .אינו נמנה על עובדי מומנטום למשתחררים ואף אינו קרוב משפחה של אדם כאמור מדרגה ראשונה.
4.4 .מומנטום למשתחררים שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בתחרות, באופן זמני או קבוע, או לבטל את זכייתו, אם על פי שיקול דעתו הבלעדי של החברה הוא לא פעל לפי תקנון זה ו/או
ביצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה של כל דין ו/או אשר לדעת המוזיאון פעילותו איננה משרתת את המטרה לשמה נערכה התחרות ו/או אשר פוגעת במומנטום למשתחררים או מי מטעמו . משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה מן המוזיאון ואין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה מכל מין וסוג )לרבות לקבלת הסבר או פיצוי( בגין פסילתו.

5 .תקופת התחרות

1.5 .תחילתה של התחרות ביום 16/6/20 ,כאשר במועד זה יפורסם הפוסט האמור בסעיף 1.3 לעיל על ידי המומנטום למשתחררים, וסיומה ביום 1/7/20.
2.5 .עורכת התחרות רשאית לשנות את תקופת התחרות, קרי – להאריכה או לקצרה, וכן לבטלה באופן מוחלט, והכל – כמפורט בעדכונים אשר יפורסמו בעמוד הפייסב וק והאינסטגרם. עורכת התחרות אינה
מתחייבת לתת כל הודעה מוקדמת בקשר עם שינוי כאמור, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
3.5 .בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עורכת התחרות תהיה רשאית לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, ככל שיתגלו זיופים במהלך התחרות, ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת
התחרות בגין ביטול התחרות כאמור.

6 .זכייה בתחרות

1.6 .שופטי התחרות יבחרו על ידי עורכת התחרות
2.6 .לאחר תום תקופת התחרות, במועד שייקבע ע"י עורכת התחרות , יבחנו שופטי התחרות מי מהמשתתפים עמד בקריטריונים ובדרישות התחרות ויבחרו את הזוכה עלפי שיקול דעתם הבלעדי. הכרעתם של שופטי התחרות היא סופית ואינה ניתנת לערעור, והנך מוותר על כל טענה ו/ או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה של הזוכה בתחרות.
3.6 .שמות הזוכים עשויים להתפרסם בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של מומנטום למשתחררים, והזוכים יתבקשו להשאיר פרטים ליצירת קשר לצורך קבלת הפרס.
4.6 .נציגי החברה יצרו קשר עם הזוכה באמצעות הפייסבוק או האינסטגרם בתוך 14 ימי עסקים ממועד השארת הפרטים. על מנת להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים
הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.
5.6 .ככל ונציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה, במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת התחרות )לרבות במקרה שהזוכה לא מסר פרטי יצירת קשר או שלא ניתן ליצור קשר עם הזוכה
באמצעות פרטי הקשר שנמסרו(, אזי החברה תהא פטור מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. עורכת
התחרות זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך כל תקופה בתחרות, לרבות תקופת יצירת הקשר עם הזוכה.
6.6 .לעורכת התחרות שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי התחרות , ובכלל זה את מועדי מימושם , ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ
שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדו או כנגד מי מטעמו.

7. הפרסים לזוכים בתחרות

1.7 .הפרס בתחרות הוא 2 כרטיסים זוגיים ללינה למשך לילה אחד בחדר מסוג טווין או קינג. שובר התחרות תקף למשך 6 חודשים (דצמבר 2020). מימוש השובר הינו בתיאום מראש ועל בסיס זמינות.

2.7 .עורכת התחרות רשאית לגרוע, להוסיף או לשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באפשרות הזוכה להמיר את הפרס בפרס אחר, לשנותו או להחליפו במוצר אחר, לדרוש או
לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
3.7 .לעורכת התחרות לא תהיה אחריות להתנהלות החברה המעניקה את הפרסים

8 .תוכן אסור

1.8 .חל איסור מוחלט על כתיבת או העלאת תגובה ו/או פרסום, תמונה, המפרה זכויות יוצרים של מאן דהוא ו/או מהווה עדות או פותחת פתח לעבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או מהווה משום הוצאת דיבה
ו/או לשון הרע ו/או פרסום חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה )ובכלל זה עירום כלשהו( ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או אלימות ו/או איומים ו/או אפליה ו/או הינה פוגענית ו/או עוינת ו/או מעליבה ו/או מטעה ו/או פוגעת בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או מקימה עילה לתביעה ו/או מהווה הפרת הוראת כל דין לרבות אך ל א להוציא חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה -1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981 ו/או חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או המפרה זכויות חוזיות של מאן דהוא ו/או חומר שפרסומו נאסר בדין ו/או אשר אינה עומדת בכללי הפרסום של פייסבוק ו/או אינסטגרם )"תוכן אסור"(. פרסום מהסוג שפורט לעיל י ימחק לאלתר ללא הודעה מוקדמת.
2.8 .בכל מקרה בו יועלה ע"י משתתף תוכן אסור )לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות( תהא עורכת התחרות רשאית , מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה, למנוע הצגת התוכן האסור ואם
כבר הוצג אזי להסירו ו/או למוחקו ולפסול את מועמדתו של מעלה התוכן האסור ולמשתתף לא תקום כל עילת דרישה או תביעה כלפי החברה בגין פעולתה כאמור.

9 .אחריות

1.9 .המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.
2.9 .עורכת התחרות ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתתף בקשר עם התחרות, בין אם מדובר בנזק ישיר ובין אם מדובר בנזק עקיף.
3.9 .המשתתף מתחייב לשפות את עורכת התחרות , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה , מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה )לרבות הוצ אות משפט ושכ"ט עו"ד( של
צדדים שלישיים כלפיו , אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי תקנון זה.

10 .שימוש במידע ע"י עורכת התחרות

1.10 .המשתתף מאשר בזאת לעורכת התחרות, באופן בלתי חוזר, לעשות שימוש בכל חומר המועלה על ידי המשתתפים בכל אופן שבו תבחר עורכת התחרות ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
לרבות כחלק ממערך השיווק שלה ולמשתתף לא תקום כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בשל כך. למען הסר ספק מובהר כי זכות שימוש זו תהא בלא כל תמורה למשתתף.
2.10 .המשתתף מסכים כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות יכול שיסוקרו, יצולמו וישודרו באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא להוציא עיתונות, טלוויזיה, שילוט, אתרי אינטרנט ועמוד הפייסבוק
והאינסטגרם, וכי הוא מסכים לכך, לרבות לפרסום שמו, דמותו ופרטיו, וזאת ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד החברה בהקשר זה.

11 .שונות

1.11 .בעצם השתתפותו בתחרות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת פייסבוק ואינסטגרם במלואם.
2.11 .על אף שעורכת התחרות עושה כמיטב יכולתה לוודא את פעילותו התקינה של עמוד הפייסבוק והאינסטגרם, מובהר כי תקלות יכול ותארענה )לרבות בקווי תקשורת( לעורכת התחרות לא תקום כל
אחריות בגינן. מובהר כי רק פוסטים שייקלטו בפועל ישתתפו בתחרות.
3.11 .המשתתף מצהיר ומאשר כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לרבות זכייה או אי זכייה בהם.
4.11 .התחרות הינה פעילות שיווקית ואינה מהווה הגרלה ו/או משחק אסור.
5.11 על פי הכללים של אינסטגרם, קידום זה אינו ממומן בשום אופן, מנוהל או קשור עם אינסטגרם. המשתמשים מאשרים כי הינם מעל גיל 13 ומעלה ומסכימים לתנאי השימוש.